Yhdistyksen säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Järviseutu ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi.

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueellaan leirintämatkailua, matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksia, liikenne ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua. Yhdistys toimii jäsentensä yhteistoiminnan ylläpitäjänä sekä herättää jäsenissään oikeaa karavaanihenkeä ja pysyvää harrastusta leirintämatkailuun. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

järjestää kokouksia, retkiä, leirejä, treffejä, illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavia tilaisuuksia jäsenilleen
järjestää jäsenilleen opastusta ja neuvontaa toimialaansa koskevissa asioissa
harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
vaikuttaa kotipaikkakunnallaan leirintämatkailun edellytysten syntymiseen
tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja eri yhteisöihin

Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys asianmukaisen luvan saatuaan

järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä
harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa yhdessä toimipaikassa
ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta

Yhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää ”SF-Caravan”. Jos yhdistys eroaa tai erotetaan liiton jäsenyydestä, se anoo yhdistysrekisteristä kolmen (3) kuukauden kuluessa liiton jäsenyyden päättymisestä nimensä muuttamista siten, ettei nimi sisällä yhdistelmää ”SF-Caravan” tai ettei se mitenkään viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, rinnakkais-, kunnia- ja yhteisöjäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun.

Yhdistyksen rinnakkaisjäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa, ja joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun.

Nuorisojäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö.

Nuorisojäsenellä on oltava perheessä maksava varsinainen jäsen.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön.

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyslaissa säädetyin perustein ja siinä säädettyä menettelyä käyttäen.

Yhdistyksen jäsen kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa vuosikokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun.

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

4 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus.

Vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus. Vuosikokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin hallitus tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenistölle ilmoituksella yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä, kirjeessä, sähköpostilla tai jäsenille jaettavalla tiedotteella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, rinnakkaisjäsenellä, nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi valeissa arpa.

Yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus osallistua yhdistyksen kokoukseen sellaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, että jäsenen henkilöllisyys voidaan varmentaa kokouspaikalla. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa on yhdistyksen hallituksella.

Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään maalis-kesäkuussa

Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta viimeksi kuluneen vuoden aikana
Käsitellään selonteko yhdistyksen taloudellisesta asemasta, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.
Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja ja vuosittain hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan.
Valitaan tilejä tarkastamaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Vahvistetaan toimintasuunnitelman ja talousarvion yleiset perusteet kuluvaksi vuodeksi.
Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista.
Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin
Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

5 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

7 § TILIT

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit tarkastaa vuosikokouksessa valittu toiminnantarkastaja, jonka tulee suorittaa tehtävänsä viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen vuosikokousta. Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

8 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjä ei saa muuttaa ilman liiton hallituksen suostumusta.

9 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkautumisesta, josta myös on kokouskutsussa mainittava, päätetään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa. Kumpaisessakin kokouksessa tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat liitolle tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle purkautumisesta päätettäessä viimeisen kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.

Yhteystiedot

Koivulehto SFC (H14)
Isoniementie 570
62710 Alajärvi
Puh. 040 518 7205
mail(at)sfcjarviseutu-koivulehto.net